• <form id="JGiFy"></form>
  1. <form id="JGiFy"><span id="JGiFy"><track id="JGiFy"></track></span></form>

    1. <em id="JGiFy"><source id="JGiFy"><track id="JGiFy"></track></source></em>
     <nav id="JGiFy"></nav>
     <em id="JGiFy"><span id="JGiFy"></span></em>

     Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

     Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

     P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

     Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
     Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

     Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

     (zkrácený ?lánek 12 stran)

     M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

     Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

     V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

     V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

      

     Mobilizace a cesta na frontu

     V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

     V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

      

     Na srbské frontě a v zajetí

     P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

     V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

     Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

     Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

     Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

     Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

     20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

     Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

     Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

     15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

     Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

     V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

      

     Anabáze z Valjeva do Valony

     Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

     P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

     Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

     Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

     Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

     Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

     Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

      

     „Pole ztracené“

     Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

     Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

     Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

      

     Ve francouzských táborech

     18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

     Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

     V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

     V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

     4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

      

     Vzh?ru do legií!

     Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

     P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

     Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

     Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

     Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

     My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

     Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

      

     V bojích na západní frontě

     Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

     Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

     Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

     Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

     Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

     P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

     Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

     Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

     Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

     8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

      

      

      

     © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

     Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

     K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

     Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

     p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

     Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

     Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

     Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

     P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

     Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

     Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

     Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

     25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

     Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

     Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

     Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

     Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

     Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

     Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

     V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

     Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

     Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

     4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

     Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

     Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

     V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

     Slovník, vysvětlivky, komentá?e

     abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

     ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

     akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

     Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

     alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

     Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

     anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

     aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

     apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

     Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

     Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

     arsenál zbrojnice

     Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

     Autrichiens fr. Rakušáci

     batalion pluk

     bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

     bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

     boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

     cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

     cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

     ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

     ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

     desentér desertér

     Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

     dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

     Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

     fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

     feldkurát vojenský kněz

     feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

     feldšpitál něm. polní nemocnice

     feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

     febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

     flota námo?nictvo

     Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

     fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

     fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

     gruppo it. zde: oddělení

     halt! něm. povel zastavit, stát!

     Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

     Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

     infanterie dělost?electvo

     Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

     jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

     ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

     kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

     kantina zde: prodejna pro zajatce

     kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

     kavalerie jezdectvo

     kellner něm. ?íšník

     komisárek vojenský chléb kyselé chuti

     komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

     konduktér pr?vod?í

     korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

     Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

     ku?a srb. d?m

     kuláš zast. guláš

     Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

     lágrovat něm.tábo?it

     lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

     landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

     landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

     Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

     lettres fr. dopisy

     losung něm. zde: heslo dne

     mantl něm. vojenský pláš?

     marodní kniha něm. kniha nemocných

     marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

     maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

     maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

     mantúra vojenský oblek

     merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

     Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

     náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

     obrlajtnant něm. nadporu?ík

     oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

     ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

     para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

     pasírka něm. povolenka

     Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

     pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

     Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

     Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

     piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

     piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

     pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

     pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

     posichrovat něm. pojistit, zajistit

     Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

     profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

     Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

     rakije pálenka

     raport hlášení

     rast něm. odpo?inek

     Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

     règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

     Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

     rekonvalescent lat. zotavující se pacient

     Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

     Ristung něm. výzbroj

     salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

     saniterák vojenský ošet?ovatel

     separace oddělení

     studovat zde: zabavit

     Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

     Stationskomando něm. posádkové velení

     stra?ár srb. strá?ce

     štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

     Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

     Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

     tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

     tagwach něm.budí?ek

     therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

     trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

     t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

     Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

     Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

     Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

     Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

     wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

     z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

     zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

     zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

     กาแฟ 24 ชม วิตามิน hicee blackmore บํา รุ ง สายตา คาเฟ่ ฝั่ง ธนบุรี ครีม ลบรอย สิว ที่ ดี ที่สุด centrum วิตามิน ยา alinamin ต้นไม้ ใน ร้าน กาแฟ บ้าน วิชั่น คาเฟ่ คาเฟ่ เมียง ดง คาเฟ่ เดอะ มอ ล งาม วิตามิน พลัส ไล ซีน ไซรัป คาเฟ่ พระราม 3 ริม น้ํา คาเฟ่ หอคอย เขา สาม มุข วิตามิน บี รวม องค์การ เภสัช ราคา แคลเซียม เม็ด ฟู่ ราคา ครีม บำรุง ผิว หน้า ชาย เครื่อง สํา อา ง ใน เซ เว่ น ทั้งหมด แค ป ชั่ น เช็ค อิน ร้าน กาแฟ คาเฟ่ ปอม คาเฟ่ ท่าเรือ วิตามิน ซี อึน ดัน โก ล ราคา วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ ยา วิตามิน อี คาเฟ่ ตรง ข้าม วัด อรุณ เครื่องสำอาง ชา แน ล วิตามิน ซี zinc ครีม ทา มือ กิ ฟ ฟา รี น โรงรถ คาเฟ่ คาเฟ่ พระราม 7 คาเฟ่ ใน ปัตตานี คาเฟ่ bts บาง หว้า nat c วิธี กิน เครื่อง สํา อา ง three ส กิน แคร์ ลด ฝ้า กระ ครีม ทา หน้า 2020 regow vistra pantip คาเฟ่ อ เม ซอน ริม ทะเล น้ำ ดื่ม ผสม วิตามิน ร้าน เสือ คาเฟ่ แป้ง วิคตอเรีย โปร คาเฟ่ อ เม ซอน อาหาร เสริม แบ ล็ คม อ ร์ ส ครีม บำรุง มือ เซ เว่ น วิตามิน ซี โค เรี ย อึน ดัน dhc คือ ครีม บํา รุ ง หน้า ชุ่มชื่น คุ โมะ คาเฟ่ วิตามิน das gesunde plus วิธี กิน dhc ไฮ ยา ลู รอน แฟ รน ไช ส์ คาเฟ่ อ เม ซอน ส กิน แคร์ บาย กั ส วิตามิน บี รวม ช่วย เรื่อง อะไร อัญชัน คาเฟ่ วิภาวดี ครีม บำรุง ผิว หน้า ชาย คาเฟ่ แถว พระนคร ซิงค์ วิตามิน ทา ใต้ ตา ดํา เครื่อง สํา อา ง novo คาเฟ่ แถว วงเวียน ใหญ่ คาเฟ่ ย่าน รัช ดา เซ รั่ ม ยก กระชับ หน้า ครีม ลบรอย สิว ที่ ดี ที่สุด เครื่อง สํา อา ง ปลอม berocca กิน ตอน ไหน อาหาร เสริม วิตามิน บี รวม วิตามิน ซี dhc ของ แท้ วิตามิน ลด คอเลสเตอรอล เซ รั่ ม หน้า ชุ่มชื่น คาเฟ่ แถว เขา ใหญ่ ร้าน กาแฟ วัด ม่วง ครีม บำรุง หน้า เด็ก ร้าน คาเฟ อี น ชิ ค คาเฟ่ austin cafe บาง แสน เซ รั่ ม ชุ่มชื้น คาเฟ่ นาง ลิ้นจี่ คาเฟ่ บาง น้ํา ผึ้ง เครื่อง สํา อา ง ราคา ส่ง สํา เพ็ง ร้าน americano cafe วิธี เพิ่ม วิตามิน ดี คาเฟ่ ใกล้ mrt วัด มังกร วิตามิน บำรุง สมอง สำหรับ คน นอน ดึก เครื่อง สํา อา ง เซ เว่ น 2020 วิตามิน อี mega ร้าน กาแฟ ถ่ายรูป สวย เค้ก ใน อ เม ซอน คาเฟ่ แถว สะพาน ใหม่ คาเฟ่ ดี เฮ้า เซ รั่ ม ส กิน แคร์ คาเฟ่ 304 ร้าน หู กระจง วิตามิน bio c วิตามิน อี แบบ กิน เครื่อง สํา อา ง มี ค์ ไหม คาเฟ่ ของหวาน คาเฟ่ สไตล์ ล อ ฟ ท์ คาเฟ่ วัด โพธิ์ วิตามิน ซี c will คาเฟ่ ริม น้ำ พระราม 3 ร้าน กาแฟ น่า นั่ง ลาดพร้าว วิตามิน เหล็ก ลูกอม วิตามิน ซี ร้าน กาแฟ 24 ชั่วโมง ใกล้ ฉัน mivolis สี เขียว วิตามิน บำรุง สายตา ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน เกาหลี honey กิน ก ลู ต้า กับ วิตามิน ซี พร้อม กัน วิตามิน ลด สิว ใน เซ เว่ น ร้าน กาแฟ nana วิตามิน บี รวม nat b ราคา วิตามิน ซี 1000 ยี่ห้อ ไหน ดี redoxon zinc ดี ไหม คาเฟ่ ริม น้ำ เจริญกรุง วิตามิน พลัส ไล ซีน ไซรัป บุ ฟ เฟ่ วา นา นาวา pantip วิว ร้าน กาแฟ สวย ๆ นิ ว โร เบียน neurobion วิธี กิน อายุ 40 กิน วิตามิน อะไร ดี คาเฟ่ แถว คลองสาน ร้าน คาเฟ่ มิ นิ มอ ล วิตามิน บี รวม วัต สัน วิตามิน ซี hicee 100 ดี ไหม แบ ล คม อ ร์ ส วิตามิน รวม วิตามิน ผิว สวย pantip vitamin e oil ทา หน้า คาเฟ่ แมว หมึก วิตามิน ช่วย เรื่อง ผม ร่วง fairiesta dhc อาหาร เสริม ยี่ห้อ วิตามิน ซี คาเฟ่ ออ น เดอะ ยํา fat and angry คาเฟ่ cafe พระราม 5 นิ ว โร เบียน neurobion กิน ตอน ไหน ซัง วา คาเฟ่ บู๊ ท วิตามิน ซี ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ชุ่มชื่น คาเฟ่ แถว ดอน หวาย พ รี เซ รั่ ม ยี่ห้อ ไหน ดี วดี ส กิน แคร์ เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า ใส สวน ร้าน กาแฟ น้ำ วิ ต อะ เดย์ เซ รั่ ม ที่ ใช้ ดี ที่สุด u cafe บาง แสน คาเฟ่ ย่าน สาทร แนะ นํา ส กิน แคร์ 2020 หม้อ ปลาร้า คาเฟ่ ครีม ทา กลางวัน คาเฟ่ เยาวราช กลางคืน วิตามิน ราคา ถูก เซ รั่ ม หน้า ฟู กิน วิตามิน ตอน ไหน ดี สุด เครื่อง สํา อา ง etude ร้าน เว ฬา ฌา 11am คาเฟ่ ชม ทุ่ง คาเฟ่ เซ รั่ ม หน้า ฟู เซ รั่ ม ทา ก่อน นอน natura garden cafe พระราม 2 วิตามิน บี 5 อาหาร วิตามิน ดี เอ ช ซี ฮ อม คาเฟ่ คาเฟ่ ย่าน บางแค วิตามิน ซี korea eundan ครีม ทา ผิว ที่ คน ท้อง ใช้ได้ อ อย ล์ ทา หน้า กิน วิ ต ซี ตอน ไหน ดี vitamin c nat c วิธี กิน dhc vitamin c ครีม บํา รุ ง หน้า ตอน กลางคืน คาเฟ่ ใหม่ บาง แสน วิตามิน d3 คือ วิตามิน ปรับ สมดุล ฮอร์โมน วิตามิน บํา รุ ง สมอง วัย ทํา งาน pantip นนท์ เบ เก อ รี่ คาเฟ่ วิตามิน ต้าน อนุมูล อิสระ ครีม ถนอม ผิว ครีม สำหรับ ผิว มัน วิตามิน บี แก้ เหน็บชา วิตามิน ซี ที่ กิน แล้ว ขาว วิตามิน ซี mega we care อ อย บํา รุ ง ผิว หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี พอใจ คาเฟ่ คาเฟ่ หมา ฝั่ง ธน วิตามิน เซ็น ท รัม คาเฟ่ หมา ฝั่ง ธน วิตามิน b blackmore เซ รั่ ม บํา รุ ง ผิว หน้า pantip วิตามิน ซี พลัส 200 seenbangkok cafe วิตามิน ซี 500 mg ราคา เซ รั่ ม หน้า ใส ใน วัต สัน มั ล เบ อ รี่ คาเฟ่ คาเฟ่ แถว บางรัก เครื่อง สํา อา ง revlon เครื่อง สํา อา ง ครบ เซ็ ต ครีม บํา รุ ง ใต้ ตา ใน เซ เว่ น blackmores ผิว ขาว วิตามิน โอ บิ มิ น วิตามิน ซี bio c ครีม ทา มือ นี เวี ย คาเฟ่ บ้าน ๆ ร้าน คาเฟ่ หมา เก ร ฮา ว ด์ คาเฟ่ เซ็นทรัล เวิลด์ เซ รั่ ม หน้า ใส ไร้ สิว ใน เซ เว่ น คาเฟ่ เมืองทอง 2020 ราคา วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ ส กิน แคร์ ธรรมชาติ ครีม บำรุง ผิว แพ้ ง่าย คาเฟ่ เซ เว่ น mivolis vitamin c ราคา เครื่องสำอาง ค์ ราคา ส่ง 11am คาเฟ่ ส กิน แคร์ ผิว ฟู คาเฟ่ รัช ดา 19 ร้าน little hideout คาเฟ่ เลี่ยง เมือง ปากเกร็ด วิตามิน บี คอมเพล็กซ์ ราคา รีวิว ครีม ลบรอย แผลเป็น ส กิน แคร์ วัย 40 bio วิตามิน ซี ครีม ทา ใต้ ตา ผู้ชาย วิตามิน โท มิ น cafe ราชพฤกษ์ 2020 วิตามิน ซี ช่วย ใน เรื่อง อะไร คอ ล ลา เจน วิตามิน ซี เซ เว่ น บ้าน ก้ามปู คาเฟ่ คาเฟ่ แถว ปุ ณ ณ วิถี บ ลู คาเฟ่ วิตามิน บี รวม คอมเพล็กซ์ ครีม ทา หน้า หนาว คาเฟ่ รามอินทรา 2563 วิตามิน บํา รุ ง ความ จํา พักผ่อน น้อย วิตามิน คาเฟ่ ฝั่ง ธน ถ่ายรูป ร้าน กาแฟ ถ่ายรูป อาหาร เสริม แบ ล็ คม อ ร์ ส วิตามิน บี 5 แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน ต้าน หวัด วิตามิน ลด สิว blackmore พอใจ คาเฟ่ vit a day เยล ลี่ คาเฟ่ ร้าน อาหาร คาเฟ่ อ่อนนุช ลาดกระบัง ส กิน แคร์ ลด ฝ้า กระ คาเฟ่ ทองหล่อ bkkmenu เครื่องสำอาง nars เครื่องสำอาง hera แค ป ชั่ น เกี่ยว กับ คาเฟ่ วิตามิน บี 9 ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ ใหม่ บาง แสน ม อย ส์ เจอ ไร เซอร์ ผู้ชาย แบ ล็ คม อ ร์ บํา รุ ง ผิว คาเฟ่ สาร คาม ถ่ายรูป วิตามิน อี blackmore วิตามิน ลด บวม น้ํา เครื่องสำอาง collection อาหาร ทะเล บุ ฟ เฟ่ วิ ส ท ร้า ไบ โอ ซี อ เม ซอน แถว นี้ วิตามิน อี ราคา คาเฟ่ mrt เพชรบุรี ม อย เจอร์ ไร เซอร์ คน เป็น สิว เครื่อง สํา อา ง ผู้หญิง เครื่อง สํา อา ง สมุนไพร วิตามิน dhc ดี มั้ ย ครีม กระจ่าง ใส ครีม ลบรอย แผลเป็น สิว sunlife เม็ด ฟู่ เครื่องสำอาง ค์ คลีนิค ยุด ยา คาเฟ่ เครื่องสำอาง นา คาเฟ่ ฝั่ง พระนคร ครีม ทา ผิว ก่อน นอน สี ผิว ไม่ ส ม่ํา เสมอ วิตามิน วิตามิน 1 6 12 วิตามิน ใน เซ เว่ น กิน แล้ว ขาว บุ ฟ เฟ่ วา นา นาวา pantip คาเฟ่ ใน เขา ใหญ่ วิตามิน บํา รุ ง สายตา ที่ ดี ที่สุด หม้อ ปลาร้า คาเฟ่ บ้าน รัก น้ํา คาเฟ่ เผ็ด เผ็ด คาเฟ่ red temp cafe บาง แสน ครีม บํา รุ ง หน้า กิ ฟ ฟา รี น อายุ 30 กิน วิตามิน อะไร ดี pantip วิตามิน ผิว ขาว เร่ง ด่วน แบ ล คม อ ร์ ส วิตามิน บี น้ำ วิตามิน a เครื่อง สํา อา ง เคาน์เตอร์ แบรนด์ ขนาด ทดลอง วิตามิน ยี่ห้อ swisse ดี ไหม ด ริ ป วิตามิน ผิว ขาว mikka cafe พัฒนาการ 25 วิตามิน ซี กิ ฟ ฟา รี น pantip ราคา blackmore คาเฟ่ นิมิตร ใหม่ วิตามิน ซี vistra 100 เม็ด ราคา เครื่อง สํา อา ง แบรนด์ น้อง ฉัตร วิตามิน ซี เนเจอร์ ซีดี ไหม เซ รั่ ม ก่อน นอน 88 coffee เขา ใหญ่ วิตามิน hicee วิตามิน ช่วย ให้ นอน หลับ blackmore ราคา คาเฟ่ แรคคูน ร้าน กาแฟ อารีย์ 2019 เครื่องสำอาง จาก ธรรมชาติ และ สมุนไพร วิตามิน เสริม สร้าง กระดูก หอม คาเฟ่ บางนา vitamin b complex ราคา คาเฟ่ รัก นา วา นี ก้า วิตามิน ซี เซ รั่ ม ใต้ ตา ไบ โอ ติ น อาหาร วิตามิน ซี สร้าง ภูมิคุ้มกัน vistra ผิว ขาว วิตามิน ซี bio c วิตามิน ซิงค์ ยี่ห้อ ไหน ดี ก ลู ต้า คอ ล ลา เจน วิตามิน ซี ค่า แฟ รน ไช ส์ amazon วิตามิน บี มี ใน อาหาร อะไร บ้าง centrum ยา ทา วิตามิน ซี วิตามิน น้ำ ร้าน คาเฟ่ บาง แสน 2020 วิตามิน ซี bio c สะพาน เกวียน คาเฟ่ อายุ 40 กิน วิตามิน อะไร ดี วิธี กิน คอ ล ลา ริ ช กับ วิ ต ซี ครีม บํา รุ ง ก่อน แต่งหน้า เซ เว่ น เครื่อง สํา อา ง เกาหลี ยี่ห้อ ไหน ดี pantip เครื่องสำอาง hera ดิ ไอ รี น คาเฟ่ วิตามิน บี 12 แบ ล็ คม อ ร์ อาหาร ที่ มี วิตามิน บี สูง วิตามิน บี 1 ราคา คาเฟ่ รัตนาธิเบศร์ ร้าน คาเฟ่ บาง แสน 2020 อาหาร วิตามิน ดี สูง วิตามิน ซี vistra pantip วิตามิน บำรุง สมอง สำหรับ คน นอน ดึก ลิปสติก สำหรับ เด็ก สาย คาเฟ่ คาเฟ่ พรานนก ร้าน ปลาร้า คาเฟ่ คาเฟ่ วัด โพธิ์ ภูมิใจ คาเฟ่ odbo ราคา เครื่องสำอาง ปลอม ครีม ทา หน้า สำหรับ ผู้ชาย ส กิน แคร์ เกาหลี 2019 pantip บำรุง หน้า ใส คาเฟ่ แมว บางกะปิ วิตามิน ซี เม็ด ฟู่ กิน ตอน ไหน วิตามิน บํา รุ ง คน ท้อง อาหาร เสริม บํา รุ ง ผิวพรรณ วิตามิน หน้า ใส ไร้ สิว วิตามิน ใน เซ เว่ น กิน แล้ว ขาว วิว คาเฟ่ ร้าน กาแฟ ชิ ค ๆ ใกล้ ฉัน วิตามิน ที่ ละลาย ใน น้ํา และ ไขมัน วิตามิน daiso คาเฟ่ สไตล์ ล อ ฟ ท์ เซ รั่ ม บํา รุ ง ใต้ ตา วิตามิน berocca คาเฟ่ นิมิตร ใหม่ วิตามิน ซี พัน ทิป วิตามิน vistra ดี ไหม บํา รุ ง ผิว ผู้ชาย คาเฟ่ เปิด ใหม่ 2019 คาเฟ่ ดี เฮ้า ร้าน อาหาร เก ร ฮา ว ด์ วิตามิน astaxanthin เก๊า ไม้ คาเฟ่ บี 3 วิตามิน dhc วัต สัน ครีม บํา รุ ง หน้า กลางวัน ครีม บํา รุ ง คาเฟ่ แถว เซน ลาด วิตามิน ลด บวม น้ํา ครีม ทา หน้า ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ สุขุมวิท 2020 วิตามิน แก้ ลืม วิตามิน รวม ผู้ชาย วิตามิน โพแทสเซียม ฉีด วิตามิน เข้า ผิว เครื่องสำอาง จาก ธรรมชาติ และ สมุนไพร ร้าน ฮา เตียน วิตามิน ซี เซ เว่ น กิน คาเฟ่ ทำงาน ส เปร ย์ บล็อค เครื่อง สํา อา ง 88 คาเฟ่ เขา ใหญ่ pantip cafe ริม น้ำ วิตามิน pantip คาเฟ่ เขา วงกต nat c 500 mg ครีม ทา ผิว ก่อน นอน พ รี ออ เด อ ร์ เครื่อง สํา อา ง เกาหลี วิตามิน ซี อึน ดัน ดี ไหม วิตามิน เพิ่ม ความ อ้วน boonta flower คาเฟ่ เอ ตู ตู คาเฟ่ สนาม เป้า โค เรี ย อึน ดัน วิธี กิน วิตามิน บี รวม เครื่องสำอาง 2020 เย็นใจ คาเฟ่ วิตามิน แก้ ลืม ครีม za กลางคืน คาเฟ่ เมียง ดง คาเฟ่ อโศก ถ่ายรูป 1 ดี คาเฟ่ วิตามิน ซี civic แฟ รน ไช ส์ คาเฟ่ อ เม ซอน รีวิว ครีม ลบรอย แผลเป็น วิตามิน สำหรับ ผู้หญิง อายุ 40 วิตามิน ซี เกาหลี ดี ไหม เก ร ฮา ว ด์ คาเฟ่ เซ็นทรัล เวิลด์ คาเฟ่ ประชาอุทิศ 90 คาเฟ่ สี ฟ้า แบ ล็ คม อ ร์ ผิว ขาว ยา ลบรอย ดํา จาก สิว บำรุง หน้า ใส vit e คือ คาเฟ่ มี นา ร้าน กาแฟ สวน dhc ผิว ขาว มั ล เบ อ รี่ คาเฟ่ คาเฟ่ สุขุมวิท 49 วิตามิน ซี กล่อง แดง วั ฒ น์ คาเฟ่ โม ริ ฮา น่า วิตามิน ซี พลัส ก ลู ต้า เซ รั่ ม วิตามิน ซี วิ ต อะ เดย์ วิตามิน อี แคปซูล กิน วิตามิน ซี หน้า ใส cafe ราชพฤกษ์ 2020 เซ รั่ ม เซ เว่ น หน้า ขาว วิตามิน บี 3 เพียว ๆ คอ ล ลา เจน วิตามิน ซี เซ เว่ น คาเฟ่ ราชพฤกษ์ 2562 vistra บํา รุ ง สายตา วิตามิน แอ ม เว ย์ ตัว ไหน ดี เซ รั่ ม บํา รุ ง ใต้ ตา คาเฟ่ หนอง ม น คาเฟ่ ใน ปทุม ร้าน คาเฟ่ ใกล้ ๆ ฉัน ยา alinamin คาเฟ่ บาง บอน 4 วิตามิน ผิว ขาว ตัว ไหน ดี ร้าน นานา คาเฟ่ วิตามิน เม็ด ฟู่ sunlife นิ ว ท ริ ไล ท์ วิตามิน บี พลัส เซ รั่ ม ทา ใต้ ตา วิตามิน เม็ด อาหาร ที่ มี วิตามิน บี 12 สูง วิตามิน บํา รุ ง ผม เล็บ หลัง ฉีด วิตามิน ผิว คาเฟ่ หมา รัช ดา red temp coffee ราคา คาเฟ่ เค้ก อร่อย mega nat c ราคา วิธี กิน คอ ล ลา ริ ช กับ วิ ต ซี dhc อาหาร เสริม hi วิตามิน ซี ขายส่ง เครื่อง สํา อา ง สํา เพ็ง blackmore บํา รุ ง สายตา วิตามิน บี mega เครื่อง สํา อา ง ครบ เซ็ ต วิตามิน บํา รุงรัง ไข่ คาเฟ่ แถว ม ช วิตามิน ทา ผิว คาเฟ่ เม อา ม อย เจอร์ ไร เซอร์ eucerin o2 คาเฟ่ ร้าน คาเฟ่ อ่าน หนังสือ toplofty cafe เขา ใหญ่ นา กา คาเฟ่ แบรนด์ ซุป ไก่ แบบ เม็ด เซ รั่ ม มะพร้าว แก้ ฝ้า แต่งหน้า เซ เว่ น ภู ฟิ น คาเฟ่ ม่อน แจ่ม เครื่อง สํา อา ง วิคตอเรีย คาเฟ่ จอมทอง 19 แคลเซียม dhc วิตามิน ซี dhc วิธี กิน วิตามิน สำหรับ คน นอน น้อย คาเฟ่ mrt สาม ยอด ผลิตภัณฑ์ แบ ล็ คม อ ร์ แอ น นา แอนด์ ชา ลี คาเฟ่ คาเฟ่ mrt ห้วยขวาง ส กิน แคร์ หน้า แห้ง ครีม ทา ใต้ ตา ผู้ชาย ท่าช้าง คาเฟ่ pantip คาเฟ่ ใกล้ bts อารีย์ คาเฟ่ เดอะมอลล์ บางกะปิ แบ ล คม อ ร์ ส วิตามิน ไบ โอ ซี ยา วิตามิน อี คาเฟ่ มีนบุรี หนองจอก วิตามิน ซี vistra ราคา ธนบุรี คาเฟ่ นิ ว โร เบียน neurobion กิน ตอน ไหน วิตามิน astaxanthin คาเฟ่ ซอย นานา เยาวราช วิตามิน ซี ฉีด ผิว ครีม บำรุง ผิว ชาย คาเฟ่ พระราม 9 2020 เครื่อง สํา อา ง จาก ธรรมชาติ นิทาน คาเฟ่ ปทุม ริม บัว คาเฟ่ ร้าน 02 kaffee & bistro แอ ส คอ ร์ บิ ค แอ ซิ ด กิน วิตามิน รวม ดี ไหม วิตามิน บี 12 มังสวิรัติ คาเฟ่ สันติ ธรรม วิตามิน หลับ ง่าย ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ให้ แข็งแรง เม็ด ฟู่ บํา รุ ง ผม วิ ต ซี 1000 mg วิตามิน ตับ ปลา วิตามิน บี 6 สิว เครื่อง สํา อา ง ถูก และ ดี 2019 วิตามิน อี blackmore วิตามิน บํา รุ ง ก่อน ตั้ง ครรภ์ วิตามิน ซิงค์ ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ ดี เฮ้า ส์ บาง แสน olay เซ รั่ ม บํา รุ ง ก่อน แต่งหน้า ครีม ทา ผิว ใน วัต สัน กิน วิตามิน ซี ให้ ขาว วิตามิน ซี cdr ส กิน แคร์ ผิว ฟู เพียง ชีวา คาเฟ่ ยา ลบรอย ดํา จาก สิว วิตามิน ช่วย ให้ นอน หลับ blackmore ราคา ร้าน กาแฟ ชิ ค ๆ ใกล้ ฉัน วิตามิน อายุ 40 วิตามิน zinc ยี่ห้อ ไหน ดี seenbangkok cafe วิตามิน โฟ เลต วิตามิน k2 ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม แตงกวา อภัย ภูเบศ ร รักษา รอย แผลเป็น บน ใบหน้า วิว ร้าน กาแฟ วิตามิน ซี ควร กิน วัน ละ กี่ กรัม เครื่อง สํา อา ง ราคา โรงงาน nee cara ดี ไหม เขา พลาย ดํา คาเฟ่ วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี ป้องกัน หวัด ราก ผม ไม่ แข็งแรง วิตามิน centrum วิตามิน วิตามิน บำรุง ไต รีวิว ครีม ลบรอย แผลเป็น เครื่อง สํา อา ง artistry คาเฟ่ ใน ปทุม กิน วิตามิน บํา รุ ง ผม 11am คาเฟ่ ครีม ลบรอย แผลเป็น ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ พระบาท power c เม็ด ฟู่ ครีม บำรุง เจ้ เล้ง วิตามิน dhc วิธี กิน vistra อาหาร เสริม เม็ด วิตามิน บํา รุ ง ผม ครีม ทา รอบ ดวงตา ที่ ดี ที่สุด คาเฟ่ แถว พระโขนง ครีม บํา รุ ง หน้า ใส คาเฟ่ แถว แบ ริ่ ง คาเฟ่ สวย ๆ บาง แสน วิตามิน 1000 mg วิตามิน ซี 1000 mg เกาหลี วิตามิน เม ก้า วิตามิน บี 4 วิตามิน ที่ ช่วย ให้ ผิว ขาว วิตามิน ต้าน หวัด biotin zinc เภสัช จุฬา pantip คาเฟ่ พี่ แหลม ส กิน แคร์ อังกฤษ ราก ผม ไม่ แข็งแรง วิตามิน คาเฟ่ ซอย สามัคคี bio c plus amway กิน ตอน ไหน คาเฟ่ ของเล่น คาเฟ่ มะพร้าว ร้าน กาแฟ สุขุมวิท 26 นิยาย ร้าน กาแฟ วิตามิน สำหรับ แม่ หลัง คลอด เครื่อง สํา อา ง ใน shopee ของ แท้ ไหม ซี วิ ค รส ส้ม วิตามิน แก้ ปวด เข่า คาเฟ่ ริม นา บี 3 วิตามิน ดี ได้ จาก ครีม หน้า ขาว กลางคืน เครื่อง แต่งหน้า ของเล่น ที่นั่ง ชิ ว คาเฟ่ นา รองพื้น miss rose dhc อาหาร เสริม คาเฟ่ สุขุมวิท 2020 regow vistra คาเฟ่ บาง น้ํา ผึ้ง ส กิน แคร์ หน้า แข็งแรง วิตามิน บํา รุ ง ผู้ สูงอายุ เซ รั่ ม ทา หน้า ผู้ชาย คาเฟ่ สวน รถไฟ เปิด ร้าน คาเฟ่ เล็ก ๆ คาเฟ่ บ้าน ถวาย บางปู คาเฟ่ ครีม ทา แล้ว หน้า ขาว หน้า หมอง คล้ำ ผู้ชาย ครีม ทา มือ กิ ฟ ฟา รี น ร้าน กาแฟ ใน ปั้ ม ป ต ท วิตามิน bloc me ราคา ไขมัน ช่วย ดูด ซึม วิตามิน อะไร ร้าน little hideout gump ari ร้าน อาหาร เครื่องสำอาง แต่งหน้า ฉ่ำ วาว เครื่องสำอาง nyx ส กิน แคร์ แพง ๆ วิตามิน บี รวม ยี่ห้อ ไหน ดี ที่สุด dhc ไฮ ยา ลู รอน dhc ลด สิว วิตามิน ซี แบบ น้ำ bio วิตามิน ซี hicee ราคา คาเฟ่ บาง น้ํา เปรี้ยว วิตามิน บํา รุ ง มดลูก วิตามิน ซี vistra 100 เม็ด ราคา เซ รั่ ม ทา หน้า ผู้ชาย คาเฟ่ สี ม่วง คาเฟ่ สนามไชย เซ รั่ ม ริ้ว รอย ครีม บำรุง เซ เว่ น วิตามิน บํา รุ ง เม็ดเลือด ขาว คาเฟ่ เดอะมอลล์ บางกะปิ ส กิน แคร์ ราคา ส่ง วิตามิน ซี เกาหลี eundan พัน ทิป เครื่อง สํา อา ง เคาน์เตอร์ แบรนด์ ขนาด ทดลอง ที่ ลบรอย แผลเป็น เครื่องสำอาง naked ส กิน แคร์ ที่ แจ ฮ ยอน ใช้ คาเฟ่ แปลก ๆ เครื่อง สํา อา ง ค์ merrezca ร้าน กาแฟ ใน ปั้ ม ป ต ท hario cafe โชคชัย 4 เซ รั่ ม ตอน เช้า คาเฟ่ หรู คาเฟ่ เยาวราช ดอกไม้ ร้าน คาเฟ่ เขา สาม มุข ครีม ทา หน้า แพ้ ง่าย เครื่องสำอาง ผู้ชาย บางปู คาเฟ่ วิตามิน ซี ชีวภาพ คือ คาเฟ่ พระราม 5 ราชพฤกษ์ คิว เซ รั่ ม ดี ไหม สวน กลาง นา ศ รา คาเฟ่ วิตามิน กล่อง ใน เซ เว่ น วิตามิน ซี ทํา ให้ ผิว ขาว ครีม บำรุง หน้า กลางคืน อาหาร ที่ มี วิตามิน บี 1 6 12 คาเฟ่ สุขุมวิท 26 ร้าน คาเฟ่ ใกล้ ๆ ฉัน bio c plus amway กิน ตอน ไหน เครื่อง สํา อา ง ใน วัต สัน วิตามิน vistra ดี ไหม ครีม บํา รุ ง ตอน กลางคืน เครื่อง สํา อา ง ครบ เซ็ ต วิตามิน สำหรับ แม่ หลัง คลอด ทองย้อย อารีย์ ครีม ลบรอย แผลเป็น นูน อัญชัน คาเฟ่ วิภาวดี ยา ลบรอย ดํา จาก สิว โปร คาเฟ่ อ เม ซอน ยัน ฮี วิตามิน วอ เตอร์ เพื่อ สุขภาพ วิตามิน อี แคปซูล วิตามิน อี อาหาร เสริม วิตามิน ดี 3 2000iu วิตามิน ซี เม็ด ฟู่ กิน ตอน ไหน คาเฟ่ แถว สะพาน ใหม่ มหาชัย คาเฟ่ คาเฟ่ แถว หอ ศิลป์ ส กิน แคร์ เกาหลี pantip 2018 วิตามิน บํา รุ ง ความ จํา ชม ทุ่ง คาเฟ่ เครื่อง สํา อา ง ใน shopee ของ แท้ ไหม ส กิน แคร์ kiehl's โม ริ ฮา น่า วิตามิน ซี พลัส ก ลู ต้า เซ รั่ ม วิตามิน ซี อาหาร เสริม บุ ฟ เฟ่ มหาชัย วิตามิน สำหรับ ผู้ชาย อายุ 50 โกโก้ วั ล เล่ ย์ คาเฟ่ คาเฟ่ รัตนาธิเบศร์ อาหาร ที่ ให้ วิตามิน ร้าน คาเฟ่ ปัตตานี คาเฟ่ แมว คลอง สาม วิธี กิน วิตามิน อี วิตามิน hicee คาเฟ่ แถว ประชาอุทิศ วิตามิน ซี giffarine กาแฟ บอน คาเฟ่ วิตามิน ลด สิว ผิว ใส คาเฟ่ คลอง ทวี วัฒนา dhc วิตามิน e วิตามิน แน ท บี วิตามิน ดี 3 คือ ร้าน กาแฟ น่า นั่ง ลาดพร้าว วิตามิน บี mega วิตามิน บํา รุ ง ผม regenez ราคา วิตามิน พลัส ไล ซีน ไซรัป วิตามิน ซี เชอ ร์ รี่ วิตามิน ช่วย เผา ผลาญ ไขมัน pantip วิตามิน บํา รุ ง สายตา ที่ ดี ที่สุด ส กิน แคร์ 2020 ถูก และ ดี วิตามิน ผิว แห้ง ชา แน ล เครื่อง สํา อา ง คาเฟ่ ซอย นานา คาเฟ่ แมว แจ้งวัฒนะ วิตามิน ของ puritan's pride ดี ไหม วิตามิน ซี เกาหลี กิน ตอน ไหน ดี วิตามิน บี 1612 วิตามิน วิ ต ซี คอ ล ลา เจน ไฮ โดร ไล ซ์ ผสม วิตามิน ซี บุ ฟ เฟ่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ก ลู ต้า วิตามิน อี คาเฟ่ สวย ๆ บาง แสน วิตามิน ซี บํา รุ ง สายตา วิตามิน บำรุง เด็ก เซ็ ต เครื่องสำอาง วิตามิน ให้ กิน ข้าว ได้ คอ ล ลา พี น ซี กิน ตอน ไหน วิตามิน ซี ยู นิ ซิตี้ ฟ ลา มิ ง โก้ คาเฟ่ วิตามิน 1000 mg วิตามิน ซี เม็ด ฟู่ วัต สัน วิตามิน ซี ผิว ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน ซี ควร กิน วัน ละ กี่ มิลลิกรัม วิตามิน บี 5 อาหาร วิตามิน ลด ริ้ว รอย เซ รั่ ม หน้า ฟู ร้าน กาแฟ บางนา 2019 ส กิน แคร์ ผิว แข็งแรง pantip วิตามิน ก ลู ต้า คาเฟ่ เกาะ รัตนโกสินทร์ วิตามิน ซี อึน ดัน ดี ไหม แมกนีเซียม วิตามิน โครงการ gump อารีย์ คาเฟ่ ลาดพร้าว 18 คาเฟ่ ลํา พูน 2020 samannachan cafe คาเฟ่ สุขุมวิท 2020 กิน วิตามิน ดี ไหม วิตามิน ซี องค์การ เภสัช ซื้อ ที่ไหน บา ว คาเฟ่ 1 แถม 1 วิตามิน 1000 mg elevit กับ blackmore conceive berocca ราคา watson cafe โชคชัย 4 โท เม อิ ครีม บํา รุ ง zinc gluta vit c เฮ รัน ร้าน คาเฟ่ ฝั่ง ธน ขายส่ง เครื่องสำอาง ค์ ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า กลางคืน ผู้ชาย วิตามิน ซี เกาหลี ของ ปลอม ไน ท์ ครีม ยี่ห้อ ไหน ดี เครื่อง สํา อา ง คลี นิ ก ข์ คาเฟ่ นว นคร คาเฟ่ ห้อง ส่วนตัว วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี ผิว ขาว คาเฟ่ อ เม ซอน ฐานทัพ เรือ ฉีด วิตามิน เข้า ผิว วิธี เพิ่ม วิตามิน ดี คาเฟ่ แปลก ๆ วิตามิน ทา หน้า วิตามิน วิ ส ท ร้า ช้ อป เครื่อง สํา อา ง หอม จันท์ คาเฟ่ ด ริ ป วิตามิน ราคา สินค้า กิ ฟ ฟา รี น เครื่อง สํา อา ง อาหาร วิตามิน บี 2 คาเฟ่ สีลม 2020 ดั๊ ก คาเฟ่ ฉีด วิตามิน ผิว ขาว ราคา ร้าน americano cafe คาเฟ่ แมว ทองหล่อ วิตามิน ผิว แห้ง ursular cafe เออ ซู ล่า คาเฟ่ คาเฟ่ ฝั่ง พระนคร แบ ม บู คาเฟ่ โรงงาน ทำ ครีม คาเฟ่ อาหาร เช้า เครื่อง สํา อา ง เซ เว่ น 2020 วา นี ก้า วิตามิน ซี คาเฟ่ ทองหล่อ 13 วิตามิน แร่ ธาตุ วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี ที่สุด pantip คาเฟ่ ประชาอุทิศ 90 เซ รั่ ม all รู ที น บํา รุ ง สายตา เซ รั่ ม หน้า ขาว กระจ่าง ใส ร้าน ฮา เตียน วิตามิน ที่ บํา รุ ง สมอง วิตามิน บํา รุ ง เพศ ชาย วิตามิน ซี อึน ดัน pantip คาเฟ่ วัด โพธิ์ เพลิน คาเฟ่ dhc สี ม่วง วิตามิน ซี giffarine นิ ว โร เบียน neurobion วิธี กิน วิตามิน ที่ ช่วย บํา รุ ง สายตา เก ร ฮา ว ด์ คาเฟ่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ออ เด ร ย์ บุ ฟ เฟ่ 2020 วิตามิน รวม เฮอ ร์ บา ไลฟ์ วิตามิน ซี เม็ด ฟู่ ดี ไหม 1 ดี คาเฟ่ nat c วิธี กิน akirart cafe studio ส กิน แคร์ innisfree vitamin e oil ทา หน้า ร้าน กาแฟ สไตล์ เกาหลี คาเฟ่ แถว พหลโยธิน คาเฟ่ แถว สะพานควาย vitamin e 400 iu ยี่ห้อ ไหน ดี คาเฟ่ ถ่ายรูป ใกล้ ฉัน เครื่อง สํา อา ง ครบ เซ็ ต เซ รั่ ม ข้าว วิตามิน dhc สีชมพู เครื่อง สํา อา ง ภาษา เกาหลี คาเฟ่ แถว เซ็นทรัล พระราม 2 วิตามิน นำ เข้า สตี ฟ คาเฟ่ แอนด์ ครุย ซีน เครื่อง สํา อา ง mti วิตามิน ซี แบบ ผง ยี่ห้อ ไหน ดี วิตามิน ซี ฟอง ฟู่ วิตามิน ซี วิ ต อะ เดย์ vitamin b2 คือ vit c กิน ตอน ไหน กิน วิตามิน บี ก่อน นอน วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ วัต สัน ยา บํา รุ ง ครรภ์ โอ บิ มิ น ร้าน กาแฟ บางปู ติด ทะเล cafe พระราม 5 odbo ทั้งหมด คาเฟ่ bts บาง หว้า วิตามิน ซี บํา รุ ง สายตา เซ รั่ ม ก่อน นอน วิตามิน วิ ต ซี ครีม รอบ ดวงตา ตัว ไหน ดี ส กิ ล แคร์ ลด สิว vit b6 คือ วิตามิน กิ ฟ ฟา รี น ดี ไหม วิตามิน ซี เนเจอร์ ซีดี ไหม คาเฟ่ เค้ก อร่อย วัน ดี ดี คาเฟ่ วิตามิน แบบ ดูด ซื้อ ที่ไหน ครีม ทา ตอน เช้า คาเฟ่ อโศก ถ่ายรูป วิตามิน รักษา สิว ที่ หลัง วิตามิน บํา รุ ง ผม แบบ เม็ด ร้าน กาแฟ mikka ฟ ลา มิ ง โก้ คาเฟ่ วิตามิน ที่ ดี ที่สุด คาเฟ่ เปิด ใหม่ เขา สาม มุข little zoo cafe ราคา วิตามิน รวม ยี่ห้อ ไหน ดี pantip เครื่อง สํา อา ง จาก ธรรมชาติ ครีม บำรุง ผิว แพ้ ง่าย พอใจ คาเฟ่ วิตามิน เพิ่ม ความ จํา วัน ทอง คาเฟ่ วิตามิน ซี ตัว ไหน กิน แล้ว ขาว vitamin e oil ทา หน้า คาเฟ่ แมว ศรีนครินทร์ จิบ ไถ่ เท น โจ บุ ฟ เฟ่ เม ม โม รี่ เฮ้า ส์ คาเฟ่ คุ โมะ คาเฟ่ cafe amazon เปิด กี่ โมง เครื่อง สํา อา ง ysl วิตามิน เน ส ซี เครื่อง สํา อา ง novo อัญชัน คาเฟ่ วิภาวดี วิตามิน บี 8 คาเฟ่ ใน ปทุม gump ari ร้าน อาหาร zinc mega กิน ตอน ไหน กา ร์ นิ เย่ บู ส เตอร์ เซ รั่ ม พัน ทิป ครีม อ่อนโยน ต่อ ผิว หน้า ส กิน แคร์ ถูก และ ดี เซ เว่ น กิน วิตามิน ฉี่ เหลือง คาเฟ่ แจ้งวัฒนะ 2020 อาหาร เสริม centrum คาเฟ่ อมตะ นคร คาเฟ่ ธรรมชาติ ใกล้ ฉัน คาเฟ่ เอ ตู ตู เซ็นทรัล ลาดพร้าว บุ ฟ เฟ่ ส กิน แคร์ เซ เว่ น 2019 แน ท ซี วิตามิน ซี วิตามิน ทํา ให้ อ้วน ครีม ทา หน้า ตอน เช้า mivolis วิตามิน คาเฟ่ ริม นา ลิปสติก golden rose คาเฟ่ แมว บางกะปิ คาเฟ่ อารีย์ ถ่ายรูป 2019 คาเฟ่ มีนบุรี หนองจอก ครีม ลด รอย ดํา แผลเป็น วิธี กิน วิตามิน บี รวม วิตามิน ซี กินเวลา ไหน เม็ด วิตามิน ซี ร้าน กาแฟ voodoo หนองจอก คาเฟ่ สุด ชิ ค วิตามิน ซี ที่ เซ เว่ น วิตามิน บี รวม ช่วย เรื่อง อะไร คาเฟ่ ลาดพร้าว 18 mivolis สี เขียว คาเฟ่ ลํา พูน 2020 mivolis วิตามิน เครื่อง สํา อา ง ใน shopee ของ แท้ ไหม กิน วิตามิน ซี ก่อน นอน นอน ไม่ หลับ ครีม ทา หน้า อะไร ดี วิตามิน โอ เม ก้า 3 วิตามิน ซี องค์การ เภสัช 2563 ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า นักเรียน มะตอย คาเฟ่ red temp cafe บาง แสน คาเฟ่ เขา พระ ตํา หนัก ครีม บำรุง ผิว สำหรับ วัย ทอง คาเฟ่ คลอง 5 วิตามิน กระดูก ม้า บุ ฟ เฟ่ แถว นี้ คาเฟ่ เขา ยาย เที่ยง วิธี เพิ่ม วิตามิน ดี วิธี กิน วิตามิน ซี 1000 mg วิตามิน บำรุง ประสาท ร้าน steve cafe & cuisine คาเฟ่ วัด ลาด ปลา ดุก วิธี รับประทาน วิตามิน ซี ร้าน กาแฟ mikka วิตามิน บี พลัส วิตามิน ซี blackmore 1000 mg ราคา ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ให้ ชุ่มชื่น ครีม รอบ ดวงตา ที่ ดี ที่สุด dhc สี ม่วง vitamin b complex แบบ ฉีด ราคา เซ รั่ ม ดี big dog cafe ค่า เข้า คาเฟ่ สุขุมวิท 50 เม็ด วิตามิน บํา รุ ง ผม pantip วิตามิน ที่ ช่วย บํา รุ ง สมอง นิ ว โร เบียน วิตามิน วิธี กิน วิตามิน บี รวม เจ ล ลี่ วิตามิน ส กิน แคร์ ผิว แข็งแรง pantip dhc ผิว ขาว คาเฟ่ แถว วัดหลวง พ่อ โส ธร หลัง ฉีด วิตามิน ผิว บำรุง ผิว ขาว คาเฟ่ สาม ยอด ช้าง คาเฟ่ อิน ดี้ คาเฟ่ วิตามิน บํา รุ ง ผิว 2562 คาเฟ่ นว นคร คาเฟ่ อ่าน หนังสือ อารีย์ kma เครื่อง สํา อา ง dhc สี ม่วง dhc ไฮ ยา ลู รอน วิตามิน ผิว ขาว ผู้ชาย วิตามิน บี มา จาก นานา ฮั น เตอร์ คาเฟ่ ครีม บํา รุ ง หน้า pantip วิตามิน ซี เกาหลี กิน ตอน ไหน ดี farm cafe de kalavela วิตามิน ความ จํา class cafe มท ส วิตามิน บี แก้ เหน็บชา hicee ขาว ไหม หวาน กรอบ คาเฟ่ คาเฟ่ ตาม แนว mrt คาเฟ่ ถ่ายรูป สวย 2019 สี ผิว ไม่ ส ม่ํา เสมอ วิตามิน วิตามิน บำรุง หัวใจ วิตามิน ซี วิ ส ท ร้า คาเฟ่ ใน ปัตตานี รักษา รอย แผลเป็น บน ใบหน้า วิตามิน ซี ยู นิ ซิตี้ วิตามิน ซี กินเวลา ไหน ดี ที่สุด วิตามิน das gesunde plus ครีม บำรุง เจ้ เล้ง odbo ราคา คาเฟ่ ออ น เดอะ ยํา วิตามิน k2 หมอ นอก กะลา คาเฟ่ แถว กํา แพง แสน บางปู คาเฟ่ คาเฟ่ แม่ กลอง 2020 คาเฟ่ ดี เฮ้า วิตามิน ซี hicee 100 ดี ไหม กิน วิตามิน ก่อน นอน คาเฟ่ เลี่ยง เมือง นนท์ เครื่อง สํา อา ง ชิ เซ โด้ วิตามิน รวม ยี่ห้อ ไหน ดี pantip
     คอ ล ลา เจน วัต สัน ตัว ไหน ดี| คอ ล ลา เจน ไซ โก โน๊ะ ของ ปลอม| hiruscar postacne ดี ไหม| ส ครับ หน้า ตัว ไหน ดี| คอ ล ลา เจน กระป๋อง เหลือง| เซ รั่ ม loccitane| คอ ล ลา เจน บาย วัต สัน| ส ครับ มะขาม วัต สัน| เซ รั่ ม 24k ดี ไหม| เซ รั่ ม yuja niacin รีวิว| ลาย เล็บ เจ ล ติด อะไหล่| คอ ล ลา เจน มะเขือเทศ| รีวิว โร จู คิ ส กระชับ รู ขุม ขน| collagen บํา รุ ง กระดูก| แผล สิว อักเสบ| ยู มิ โกะ คอ ล ลา เจน พัน ทิป| ไบ โอ เธิ ร์ ม เซ รั่ ม| ครีม ลํา ไย จุฬา เฮิ ร์ บ ราคา| ส ครับ ชา เขียว| เซ รั่ ม bioaqua รีวิว| เฮอ ร์ เบิ ล ส ครับ ขัด ผิว ขาว ด้วย สมุนไพร 10 ชนิด| เซ รั่ ม น้อง ฉัตร รีวิว| คอ ล ลา เจน แหม่ม สุ ริ วิภา ราคา| ส ครับ หน้า เกาหลี| เซ รั่ ม ทับทิม เกาหลี| ครีม วัต สัน หน้า ขาว| คอ ล ลา เจน ยี่ห้อ ไหน ดี แบบ ชง| หลุม สิว ตื้น| เลเซอร์ สิว อุด ตัน ราคา เหมา| ผลิตภัณฑ์ ลด รอย แผลเป็น| ส ครับ ขัด ผิว ขาว วัต สัน pantip| ครีม ทา ฝ้า รีวิว| รักษา สิว หิน ใต้ ตา| mederma รีวิว รอย แผลเป็น| เจ ล ต่อ เล็บ ยี่ห้อ ไหน ดี| เซ รั่ ม kiehl's dark spot| เซ รั่ ม กา นิ เย่ สี เหลือง| เซ รั่ ม ซอง สี ฟ้า| โอ ช้ อป ปิ้ง คอ ล ลา เจน| ครีม ลบ หลุม สิว| คิว double serum| สิว อุด ตัน ที่ คอ| ลด สิว ธรรมชาติ| เซ รั่ ม เลือด| เซ รั่ ม ha| เซ รั่ ม ลด รอย ดำ| ครีม รักษา ฝ้า ก ระลึก อภัย ภูเบศ ร| เลเซอร์ พร เกษม| คอ ล ลา เจน เชอ รี่| รักษา สิว ด้วย ตัว เอง 2020| เซ รั่ ม อะ โว คา โด| คา เต้ คอ ล ลา เจน| เซ รั่ ม อี ฟ| อะ ค ริ ลิ ค เล็บ| เจ ล แต้ม สิว ด รา ก้อน บ ลัด| เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า ใน เซ เว่ น| la roche posay hyalu b5 รีวิว pantip| ครีม ทา รอย ดำ| คอ ล ลา ริ ช สูตร ใหม่| โอ เล ย์ ไวท์ เรเดียน ซ์ เซ รั่ ม pantip| ตัวแทน เซ รั่ ม ณั ช ชา| คอ ล ลา เจน องุ่น| เซ รั่ ม เกาหลี แอ ค เน่ บี ไซ ลิ ก ดี ไหม| ครีม หน้า ขาว ราคา ถูก|